Ik zit in een vicieuze cirkel. Dat komt steeds terug. Dit komt door verschillende partijen, waaronder mijzelf, en omstandigheden.

 

Ik geef een voorbeeld, maar het voorbeeld is autobiografisch, maar ik vertel het in de voorbeeldvorm, dus het verhaal begon met "Stel":

 

Stel: er zijn meerdere partijen. En ze hebben meerdere standpunten. Deze standpunten kunnen met elkaar in conflict komen.

Dat kan en dat mag. Nu is een ander perspectief helemaal geen slechte zaak. Zolang de intensiteit maar samen aanwezig is om het perspectief van de ander te begrijpen.

 

Maar het perspectief van de ander, van de andere partij, van de tegenstander willen begrijpen, vergt altijd een ‘actie’ van de gespreks- of debatpartner(s). Om twee verschillende gezichtspunten te overbruggen en een oplossing te vinden, is actie nodig. Dit kan zowel een denkactie als een doeactie zijn.

Vervolgens kan er sprake zijn van een gebrek aan zelfcorrigerend vermogen en een vervaging van de cultuur van wederzijdse verantwoordelijkheid. Daarnaast voel ik mij al langere tijd niet veilig op persoonlijk en professioneel vlak (in mijn overige werk)
lijden aan. Ik steek veel inbreng in de relatie met anderen en werk aan tolerantie. Ik wil namens mij een beroep doen op anderen die dit blijkbaar niet kunnen bieden, wat wordt veroorzaakt door een gebrek aan zelfcorrectie en een vervaging van de wederzijdse benaderingscultuur, wat op zijn beurt mijn vicieuze cirkel veroorzaakt.

Vraag van de eeuw nu:

 

In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor mijn vicieuze cirkel?

 

Pina's antwoord aan Erwina: "Het is maar hoe je er zelf mee omgaat."

Erwina: "Nou..." Pina: "Dus: sta er maar bovenuit. Denk na en weet en besef: 'Ze weten niet beter'. Realiseer je dat je dankbaar was. Dat je nog steeds dankbaar bent." Jij kent jezelf."

Erwina: "Oh ja: ik BEN dankbaar. Ik heb iets om voor te leven. Bepaalde anderen waarschijnlijk niet. Ja Pina: Ik ben weer dankbaar. Ik was het even vergeten. Maar nu herinner ik het me weer. Bedankt. Ik zal mezelf helpen! als Ik had iemand nodig, jij bent het zeker niet en jij staat hier in het meervoud"!

Pina: “Ik weet het. Dit is hoe ik mezelf en anderen help. Dus dat weet ik

 

Als u problemen ondervindt, schrijf dan naar Pina Jones….

 

 

I'm in a vicious circle. That keeps coming back. This is due to several parties, including me, and circumstances.

 

I give an example, but the example is autobiographical, but I tell it in the example form, so the story started with "Suppose":

 

Suppose: There are multiple parties. And they have multiple points of view. These points of view may conflict with each other.

That is possible and that is allowed. Now a different perspective is not a bad thing at all. As long as the intensity is present together to understand the other person's perspective.

 

But wanting to understand the perspective of the other, of the other party, of the opponent, always requires an 'action' from the discussion or debate partner(s). In order to bridge two different points of view and find a solution, an action is necessary. This can be both a thinking action and a doing action.

Subsequently, there may be a lack of self-correcting ability and a fading of the mutual accountability culture. In addition, I have not felt safe for a long time and personally and professionally (in my other work)
suffer from. I put a lot of input into the relationship with others and I work to include tolerance. I would like to appeal to others on my behalf who apparently cannot provide this, which is caused by a lack of self-correction and a blurring of the mutual approach culture, which in turn causes my vicious circle.

Question of the century now:

 

To what extent am I to blame for my vicious circle?

 

Pina's answer to Erwina: "It's how you deal with it yourself."

Erwina: "Well..." Pina: "So: Just rise above it. Think and know and realize: 'They don't know any better'. Realize that you were grateful. That you are still grateful." You know yourself."

Erwina: "Oh yes: I AM grateful. I have something to live for. Certain others probably not. Yes Pina: I am grateful again. I forgot for a moment. But now I remember. Thank you. I will help myself! if I needed someone it's certainly not you and you is plural here"!

Pina: "I know. This is how I help myself and others. So I know that

 

If  you have any problems, write to Pina Jones….